کد خبر: ۲۵۶
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۲
این مطلب امروز در روزنامه شرق منتشر شده است


این روزها یکی از موضوعاتی که در ارتباط با دولت در محافل و فضاها و رسانه های مکتوب و مجازی دست به دست می گیرد بحث موضع و مخالفت آقای سیدعلم الهدی  نماینده ولی فقیه سرپرست حوزه علمیه مشهد وامام جمعه مشهد درباب برگزاری کنسرتهای موسیقی در مشهد الرضاست.

این مخالفت با برگزاری کنسرتها در محدوه علم الهدا نماند و پس ازاظهارات وی دادستان استان خراسان رضوی در حکمی حکومتی از نوع علم الهدایی اش! دامنه عدم جواز برگزاری کنسرت را به سایر شهرهای استان خراسان رضوی تعمیم و توسعه داد  وگفت درهیچ یک ازشهرهای خراسان رضوی نباید کنسرتی برگزارشود.

برای خوانندگانی که دهها سال بعد این سطور را می خوانند یادآوری می شود که مخالفت آقایان با برگزاری کنسرتهایی است که برگزارکنندگان آن از وزارت فرهنگ وارشاد  اسلامی مجوزدریافت کرده اند نه کنسرتهای بدون مجوز!

همانگونه که حدس زده می شد این مخالفت با برگزاری کنسرتهای بامجوزمحدود به مشهد وشهرهای استان  خراسان رضوی نشد و امروز درخبرها آمده بود که امامان جمعه  - ولابدغیرجمعه - استان یزد هم اعلام کرده اند کنسرت های موسیقی نباید در شهرهای این استان برگزارشود. احتمالا باید منتظر ادامه اتخاذ چنین موضع هایی از سوی مقامات مذهبی سایرشهرها دراین باب باشیم.

مقدمتا باید گفت قبل از بیان این چند نکته موضوعی که باید بدان توجه کافی کرد شخصیت خود آقای علم الهداست .آقای علم الهدی در زمان جنگ دردانشگاه امام صادق معاون آموزشی این دانشگاه بود وعملا پس از بانی این دانشگاه یعنی مرحوم آیت الله مهدوی کنی شخصیت دوم تصمیم گیر.

همه دانش آموختگان این دانشگاه متفقا می گویند در زمانی که بر مساله حضور در جبهه ها از سوی امام مدام تاکید می شد و دانشجویان برمبنای تکلیفی که امام بردوش شان گذاشته بود دردفاع از کشور تاب ماندن در دانشگاه را نداشتند آقای علم الهدی به دلیل مسولیتی که داشت کسانی را که به جبهه می رفتند و بالطبع درکلاسهای درس حضورنداشتند احضار وضمن معاتبه  به عدم حضورشان درکلاسها به آنها اخطارمی کرد درصورت غیبت  در کلاسهای درس وادامه چنین روندی آنها را اخراج خواهد کرد.

 بارها پیش آمد کار دانشجویانی که به واسطه حضوردرجبهه ها ازحضوردرکلاسها بازمانده وتا مرز اخراج پیش رفته بودند به شفیع تراشی و واسطه سازی می رسید تا دل آقای علم الهدی نرم شود واز تصمیمی که درباب اخراجشان گرفته است منصرف شود تا آنها به جرم حضوردرجبهه  ازادامه تحصیل شان بازنمانند! وچه بسا دراثرهمین برخوردهای علم الهدایی! بعضی دانشجویان برای همیشه عطای حضوردرجبهه را دراوقات درسی به لقایش بخشیدند!

کاش این دانش آموختگان- که یکی ازآنها یکی ازهمسفرهای پیاده روی اربعینی من است ومن این چند سطررا به نقل از وی دراین سطور آوردم-  مصلحت را کناربگذارند واندکی ازاین حقیقت پرده برداری کنند.

نباید فراموش شود دربعضی کنسرتها در مواردی حدود شرع نادیده گرفته می شود اما این امردلیل آن نیست که بکلی صورت مساله پاک و بابرگزاری هر کنسرتی مخالفت بشود.

هرچند راقم این سطور به هیچ وجه مخالفتی با اظهارنگرانی روحانیت بیدار و آگاه - در مواردی که روحانیت شرع را در آنها قربانی شده می بیند - ندارد اما دراین عرصه  قانون ساکت نیست وقوانین موجود کشورحقی را متوجه دخالت روحانیت نمی داند.نگرانی باید اظهار شود ولی درعمل باید مبنا قوانین رایج کشورمد نظرباشد نه سلیقه اشخاص.

واما نکات:

1-   امام اطاعت از قانون را واجب می دانست ومی فرمود مخافت باقانون مخالفت با شرع است. مثلا می گفت کسی که در رانندگی مقررات را نادیده بگیرد وفی المثل ازچراغ قرمز -وبه تعبیرایشان چراغ سرخ!- عبورکند باید به دادگاه معرفی شود چون قانون را نادیده گرفته است.به بنی صدر هم که می گفت قانون را قبول ندارم با تندی کم سابقه ای می گفت توغلط می کنی قانون را قبول نداری قانون تورا قبول ندارد.

عنایت دارید مراد و منظور امام ازعدم مجوز نادیده گرفتن قانون دردومورد ذکرشده بالا- رانندگی و بنی صدر- مخالفت آنها با قانون نماز وخمس و..نیست همین مقررات مورد احترام همگان است.

با توجه به اینکه قانون رایج درکشور مجوز برگزاری کنسرت را وظیفه وزارت ارشاد دانسته واین اقدام را با تایید این وزارت خانه درسطح کشور مجاز می داند مخالفت آقای علم الهدی ودیگران با توجه به دستگاه فکری امام در باب محترم بودن قانون ها ومقررات رایج و رسمی درحد شرع و لزوم تبعیت ازآنها چه توجیه شرعی وقانونی دارد؟

جدای ازاین مساله آیا یک مقام محترم استانی حق دارد درحوزه تقنین درکناردولت ظاهر شود وحتی دولت را درنادیده گرفتن حق حاکمیتی و روایی مقررات ومصوبات خود به عقب نشینی وادارنماید؟

2-   این اقدام علم الهدایی دوگانگی حاکمیت - دولت را که بعضی دراینجا وآنجا به آن دامن می زنند برسرزبانها خواهد انداخت که این نه به مصلحت دولت است ونه به مصلحت حاکمیت ونمایندگان آن درسطح کشور.نتیجه این ایستادگی دربرابر دولت هرچه باشد به ضررکشوراست نه فقط دولت.دولتی که  برخودعنوان جمهوری اسلامی دارد.

3-   این اقدام علم الهدایی!عملا تاسیس وتشکیل مجمع تشخیص مصلحتی را درحد استانها به صورت غیررسمی نوید می دهد!همانگونه که گذشت چون آقای علم الهدی اجرای کنسرتهای با مجوز را درمشهد مجاز وبه مصلحت نمی داند به سایرین هم جرات داده وخواهد داد که دربرابرمقررات ومصوبات - دولتی نه حاکمیتی- که اجرای آنها را به مصلحت نمی دانند! بایستند واین ایستادگی درعمل نوعی نافرمانی مدنی را دراذهان رقم خواهد زد آن هم درسطح مقامات قضایی ومعنوی.

آیا کمترین نتیجه این ایستادگی دربرابر مصوبات دولتی آن نخواهد بود که بقیه اقشارهم جرات کنند وبه خود حق بدهند که دربرابرمقررات ومصوباتی که با آنها موافق نیستند بایستند؟

4-   این نوع مخالفت بی مبنای بعضی روحانیون در نادیده گرفتن حقوق شهروندان -بویژه درموضوعاتی که مورد اقبال عمومی جامعه حتی قشر متدین آن است- به شدت نافی منزلت و پایگاه روحانیت درمنظر مردم شده وخواهد شد.

5-   کمترین نتیجه این نوع مواضع غلط آن است که درکشورمناطق خودمختار! درست شود مناطقی که درنهایت قدرت می توانند دربرابردولت بایستند ومتاسفانه نتیجه هم بگیرند.چه دلیلی وجود دارد دامنه این خودمختاری ونادیده گرفتن حق وحیثیت دولت در نظارت برمجوزها یی که صادرمی کند درآینده نزدیکی از حوزه فرهنگ و هنر به سایر حوزه ها نظیر ورزش و.هم سرایت نکند؟چه دلیلی هست آقای علم الهدی  وامثال ایشان دراین زمینه متوقف بشوند وبتدریج  دامنه این خودسری و خودرایی رابه مسایل زنان در سینما،ورزش و..نکشانند؟

6-   نکته مهم دیگردراین رابطه نایده گرفتن نظریه وسیره عملی ونظری امام درباب موسیقی توسط آقای علم الهدای ومن تبع اوست!بدون تردید باید گفت این انقلاب برمبنای فقهی که امام ازاسلام گرفته بود اداره شده وباید بشود وامثال آقای علم الهدی ودیگران حق ندارند مبانی فقهی خود یا دیگری را بجای این مبانی بگذارند.

چند روز پیش درجایی گفتم امام به گروه موسیقی نیروی دریایی ارتش که سرود "ای مجاهد شهید مطهر" را بسیار زیبا اجرا کرده بودند اجازه دادند با آلات موسیقی خود درحسینیه جماران – دقت کنید حسینیه- حاضر شوند واین قطعه را اجراکنند.نباید ازنظردورداشت امام درعین حال که یک مجتهد انقلابی بود اما سخت معتقد به فقه سنتی بود با این همه به اجرای موسیقی درحسینیه رضایت می دهد.

آن چه مرا بیش ازدهن کجی علم الهدی ها به حقوق شهروندان واعلام غیررسمی خودمختاری دربعضی شهرها وبی توجهی آشکار به قانون ومقررات و..نگران می کند بی اعتنایی آشکارآنان به مبانی فقهی امام است.

آقای علم الهدی وامثال ایشان باید بدانند اگراکنون دارای منزلت ومرتبتی درجمهوری اسلامی هستند این منزلت نشات گرفته از انقلابی بود که امام با این مردم بوجود آورد وآنان- هرکه باشند- حق ندارند با مبانی بنیان گذاراین انقلاب شکوهمند درقرن حاضر رویارویی کنند.

emailارسال به دوستان
tr_sar
نظرات بینندگان
tc_sar
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۷
غیر قابل انتشار: ۰
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
1
0
با سلام جناب آقای رجایی آقای علم الهدی و یا امثال ایشان که درد دین ندارند وامام را نیز قبول ندارند که شما این گونه با ایشان صحبت میکنید آنان دین اسلام را مانند انبر دستی می دانند که بوسیله آن مشکل دنیایی (مانند رسیدن به قدرت پول سرمایه وتحت سلطه درآوردن مردم و.....)خود را حل کنند حیف بر سال ها و فرصت های از دست داده ملت .تا مردم ایران دست از خرافات ودین تحریف شده برندارن در به همین پاشنه می چرخد
مدیر پایگاه درد دین دارند وامام را هم قبول دارنداما...
امید معصومی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
2
1
از همه اینها گذشته نادیده گرفتن قانون همان چیزی است که امثال آقای علم الهدی پس از وقایع 88 مدام در بوق و کرنا می کردند ! که تا امروز ادامه دارد ...
حالا خودشان در مقابل قانون می ایستند
چوپان وحشی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
0
0
استاد عزیز کار واجبی با شما داشتم خواهشا جوابی بدید؟به صورت خصوصی در ایمیل من ممنون میشم
مدیر پایگاه سلام درخدمتم.ایمیل بزنید
علی اکبر ابسواران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
2
2
انجمن حجتیه فعال است واین اقایان در زمان امام با اندیشه ایشان مخالف بودند .در حال حاضر اینها تفکر انجمن حجتیه را ترویج میکنند واین خطر بزرگی است.
tr_sar
نظرات بینندگان
tc_sar
نام:
ایمیل:
* نظر: