تحجر و تکفیر از منظر گفتمان سیاسی امام خمینی
از سلسله نشست های همایش بین المللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی
سفر به دیار شجاعان تبریز
درصحبتی که درجمع مردم کردم با اشاره ای که این روزها بعضی دلواپسان درباره حمایت رسانه بی بی سی انگلیس از لیستی خاص می کند،- که درمقاله ای نوشتم پاس گل بی بی سی است به اصولگرایان برای تضعیف رقیب -گفتم اینکه بعضی می گویند هروقت دشمن از کسی تعریف کرد