بیعت همافران با امام چگونه انجام شد؟
سخنرانی اول پس از نماز ظهر و عصر در تالار رجایی دانشکده ادبیات فردوسی بود که از ساعت 12 تا 14 طول کشید. عنوان بحثم را " فرازها و فرودهای انقلاب" تعیین کردم. خودشان عنوان دیگری اعلام کرده بودند. به گمانم از آرزو تا فریاد!